Yoongkao Record

Yoongkao Record
450  369 919 544
ยุ้งข้าวเรคคอร์ด ค่ายเพลงลูกทุ่งยุคใหม่ที่ผลักดันนักร้องเสียงคุณภาพให้ร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเพลงไทยลูกทุ่งแท้ๆให้คงอยู่ ❤️

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    Yoongkao Record