เกรียงไกร ไทยอ่อน

เกรียงไกร ไทยอ่อน
3 798  134 093 557
** รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู **
** รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู คนที่ 1 **
** เจ้าของสวนมะนาวแป้นเกรียงไกร **
** เจ้าของสวนไผ่หวานหนองโดน **
** เคยเป็น นักเรียน ที่ ประกอบอาชีพนักเขียนและธุรกิจส่วนตัว **
** อาศัยอยู่ที่ อำเภอโนนสัง **

ไผ่หวนหองโดน ไผ่หวานหนองบัวลำภู กรมวิชาการเกษตรได้ออกหนังสือรับรองการขึ้้นทะเบียนพืชพันธุใหม่
ไม่มีสารไซด์ รับประทานสด ๆ ได้โดยไม่ต้องต้ม ฯลฯ โทร.081-984-6526

วีดีโอ

ความคิดเห็น

    เกรียงไกร ไทยอ่อน