Karma Pala - Margie

'karma Pala"
Vocal; Margie
Cipt: I Ketut Margiana
Arr: Dek Artha

ดาวน์โหลด

มุมมอง
5,409

ความคิดเห็น

  • Khas banggeet suaranya 👍👍👍🙏🙏🙏🙏

    Geg Tere AyuningtyasGeg Tere Ayuningtyas11 หลายเดือนก่อน
Karma Pala - Margie